Register partnerov verejného sektora

Čo priniesol zákon o registri partnerov verejného sektora?
 
Register partnerov verejného sektora (RPVS) bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Partnerom verejného sektora je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné plnenie z verejných zdrojov, alebo majetok nad zákonom určený limit. Zápis v RPVS je potrebný, ak sa podnikateľ alebo iná osoba plánuje zúčastňovať verejných obstarávaní, prijímať štátnu pomoc, alebo nadobúdať od štátu majetok. Prevádzkovateľom registra partnerov verejného sektora je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina.

Priebeh registrácie do RPVS
Registráciu nevykonáva partner verejného sektora sám, ale prostredníctvom oprávnenej osoby, za ktorú sa považuje v zmysle zákona advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR), s ktorou musí uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS (prvozápis, zmena či výmaz zapísaných údajov).

Proces registrácie:
 • uzatvorenie dohody s oprávnenou osobou,
 • identifikácia konečných užívateľov výhod,
 • identifikácia verejných funkcionárov,
 • vypracovanie návrhu na zápis do registra a jeho podanie,
 • sledovanie zmien a aktualizácia údajov v registri.
Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa uskutočňuje vždy:
 • v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod;
 • pri zápise oprávnenej osoby do registra;
 • k 31. decembru kalendárneho roka;
 • v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou;
 • v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 € za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy;
Registrácia za partnera verejného sektora nie je potrebná, ak majú byť podnikateľovi poskytnuté finančné prostriedky:
 • neprevyšujúce jednorazovo sumu 100 000 EUR alebo
 • v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, alebo
 • ak má osoba jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 EUR.
Partnerom verejného sektora nie je:
 • osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore;
 • banka a pobočka zahraničnej banky na účely splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky,
 • osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spolupráce alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci.
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. je plne pripravená poskytnúť Vám komplexné služby oprávnenej osoby, súvisiace so zápisom do registra partnerov verejného sektora.
Cena za registráciu v Registri partnerov verejného sektora je individuálna a odvíja sa od rozsahu vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ako aj od náročnosti identifikácie konečného užívateľa výhod. Zabezpečovanie pravidelného kontrolovania a overovania zapísaných údajov, prípadne ich zmien podľa potrieb klienta, vykonáva oprávnená osoba za poplatok, ktorý je dohodnutý s partnerom verejného sektora v závislosti od toho, ako často je overenie zapísaných údajov potrebné.