Patenty, ochranné známky a práva priemyselných vzorov

  • Rešerše na staršie kolízne práva ochranných známok, poradenstvo pred získaním ochrannej známky,
  • Zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) a pred Medzinárodným úradom duševného vlastníctva (WIPO)
  • Registrácie a obnovy ochranných známok a dizajnov, námietkové, výmazové konania a iné konania týkajúce sa platnosti ochranných známok
  • Prevody, licencie a záložné práva k ochranným známkam a dizajnom.